ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562)

 

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562

 

วันที่ 1

ช่วงเช้า – บ่าย
อังกอร์วัด – อังกอร์ธม
อังกอร์วัด คือสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างในปี พ.ศ.1650 ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ นครวัด-นครธม ตัวปราสาทมีคุ้งน้ำและกำแพงล้อมรอบเป็นเกาะ มีทางเดินยาว มีความซับซ้อนแบ่งเป็นหลายชั้นหลายส่วน
ช่วงเย็น
ชมพระอาทิตย์ตกที่ปราสาทแปรรูป

วันที่ 2

ทั้งวัน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พักผ่อน เที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 3

ทั้งวัน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาเดินทางกลับ จะมีรถมารับไปส่งที่สนามบิน

 

รายละเอียดบริการ

อัตราค่าบริการ

Attention: The internal data of table “1” is corrupted!

 

ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
La Niche D Angkor Boutique

 

เงื่อนไขบริการ

อัตราค่าบริการรวม

 • ไกด์ภาษาอังกฤษ(ไกด์ไทยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • รถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยว และสนามบินตามที่ระบุ
 • น้ำดื่มและผ้าเย็นฟรีในวันที่ไปกับทัวร์

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา สำหรับชาวต่างชาติ (35 – 40 USD)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณา ยืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 50% ของราคาโปรโมชั่น กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯ ขออนุญาตยกเลิกการจองของท่าน โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่า ใช้จ่ายส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางใน ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 091-772-8300, 095-698-2250

“มาเที่ยวกับเราแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง กับทริปที่คุณเลือกสรรได้ในแบบของคุณ เที่ยวจุใจ อัดแน่นด้วยคุณภาพ บริการด้วยใจรัก”

 

Facebook Comments
(Visited 180 times, 1 visits today)